среда, 21 ноября 2018 г.

Обласний науково-методичний Центр психології та соціології освітистворено 19 січня 1995 року (розпорядження Запорізької обласної ради народних депутатів від 19.01.1995 року № 24-р)


Основна мета діяльності

      Головною  метою  діяльності  Центру  є  організація,  координація  та науково-методичний супровід діяльності психологічної служби системи освіти області з метою здійснення своєчасної психологічної допомоги та підтримки всіх суб’єктів освітнього процесу, психологічного забезпечення та соціально-педагогічного патронажу  в системі загальної середньої освіти області.

Завдання:

-         Оцінка,  прогнозування  та  участь  у  формуванні  освітньої  політики  в регіоні.
- Забезпечення наукового аналізу та  прогнозування розвитку регіональної психологічної служби.
-     Здійснення  науково-методичних,  координувальних  та  організаційних функцій у галузі практичної психології і соціальної роботи в частині завдань, що покладено на Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та Департамент освіти і науки  обласної державної адміністрації.
-        Надання методичної, інформаційної підтримки практичним психологам, соціальним  педагогам,  методистам  з  психологічної  служби  системи  освіти області.
-          Участь в організації підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби,  їх  атестації  та  професійному  зростанні,  кадровому  забезпеченні  психологічної служби системи освіти області. 
-  Координація  науково-дослідних,  практичних  досліджень  за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби системи освіти.
-   Впровадження  досягнень  психологічної    науки  та  передового  досвіду  психологічної служби регіону.

Науково-дослідна тема Центру: «Становлення і розвиток професійної компетентності  спеціалістів психологічної служби системи освіти області»


Науково-дослідна діяльність Центру згідно повноважень обласної ланки психологічної служби системи освіти передбачає

 1. -         участь  в  організації  та  проведенні  всеукраїнських  та  регіональних моніторингових  дослідженнях  психологічної,  соціально-психологічної  і соціологічної  проблематики в галузі освіти;
  -          дослідження закономірностей   розвитку    системи   освіти регіону;
  -     створення  і  впровадження  ефективної  системи  моніторингу  освітньої системи області за різними критеріями; 
  -          розробка соціально-психологічних критеріїв моніторингу освітньої системи області та тенденцій її розвитку;
  -     розробка шляхів   та   засобів   підвищення   ефективності   системи післядипломної  педагогічної  освіти  та  діяльності  працівників  навчальних закладів і методичних установ, практичних психологів, соціальних педагогів;
  -  проведення  соціально-психологічних  досліджень  за  пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби;
  -    розробка  інструментарію  моніторингових  досліджень  на регіональному  (обласному)  рівні  за  запитом  Департаменту  освіти  і  науки облдержадміністрації;
  -   проведення  соціологічних  та  соціально-психологічних  досліджень  у навчальних  закладах    області  за  запитом  Департаменту  освіти  і  науки облдержадміністрації.
  Науково-дослідна  діяльність  Центру  спрямовується  на  вирішення  актуальних  проблем  освіти  у  питаннях  психології,  соціології,  управління, економіки, освітніх технологій. Результати дослідної роботи оформляються у вигляді  підсумкових  звітів,  докладів,  статей,  збірників,  монографій, методичних рекомендацій тощо.


Науково-методична діяльність

-          методичний  супровід  діяльності  районних  (міських)  методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів.
-          проведення  науково-методичних  і  навчально-методичних  семінарів, нарад,  тренінгів,  тощо  для  методистів  з  психологічної  служби  відділів (управлінь,  департаментів)  освіти,  ОТГ  з  питань  організації  діяльності психологічної служби системи освіти. 
-          проведення на базі інституту, районних (міських) науково-методичних кабінетів (центрів), закладів освіти науково-методичних семінарів, тренінгів і нарад  з  метою  оптимального  здійснення  науково-методичного  забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти області.
-          методична підтримка методистів з психологічної служби, практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, позашкільних навчальних закладів.
-          інформаційна  підтримка  та  консультування  головних  адресатів діяльності  Центру:  керівників  установ  та  закладів  освіти,  методистів  з психологічної  служби,  практичних  психологів  і  соціальних  педагогів закладів освіти обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,  позашкільних навчальних закладів;
-          надання  методичних  рекомендацій  Департаменту  освіти  і  науки Запорізької облдержадміністрації, районним (міським) відділам (управлінням) освіти, методичним  установам    системи  освіти  області  щодо  основних  видів діяльності  психологічної  служби  з  оптимізації  процесу  управління  та проблеми  психологічного  забезпечення  та  підвищення  ефективності педагогічного процесу.

-          ведення  банків  даних  та  створення  єдиної  інформаційної  системи психологічної служби системи освіти області.  

Організаційно-координувальна діяльність

-          проектування  організації  та  розвитку  психологічної  служби  системи освіти регіону;
-          організаційна  підтримка  методистів  з  психологічної  служби, практичних  психологів,  соціальних  педагогів  закладів  освіти  обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, позашкільних навчальних закладів;
-           координація  науково-дослідних,  практичних  досліджень  за пріоритетними  напрямами  діяльності  психологічної  служби  системи  освіти області;
-          координація  діяльності  методистів  з  психологічної  служби  щодо запровадження  технологій  з  організаційного,  методичного  та  змістовного забезпечення працівників психологічної служби; 
-          організаційний  супровід  та  координація  діяльності  районних  (міських) методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів. 

Експертна функція діяльності

- участь  в  експертизі  діяльності  державних  і  недержавних  соціальних  і психологічних  служб  регіону  за  запитом  Департаменту  освіти  і  науки облдержадміністраці;
- експертизи діагностичних методик, психокорекційних та профілактичних технік і технологій;
 - експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та соціально-психологічних  досліджень,  результати  яких  будуть  поширюватися  на  район (місто), або декілька районів області; 
 - рецензування  навчально-методичних  матеріалів  соціально-психологічного  змісту,  розрахованих  на  усіх  учасників навчально-виховного процесу, які поширюються на район (місто), або декілька районів області; 
 - розгляд  конфліктних  випадків  на  підставі  документів,  поданих районними  (міськими)  психологічними  службами  (методистами), навчальними закладами, організаціями, фізичними особами; 
 - надання рецензії на методичні   розробки практичних психологів,   що   пройшли  апробацію,  та  представлення  їх  методичної    діяльності    для затвердження на засіданнях науково-методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
 - визначення  відповідності  здійснення  психологічної  діяльності    в навчальних  закладах  системи  освіти  області  державним  вимогам  за  запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації


Результати діяльності:

 • кількість спеціалістів служби з 1995 року зросла в 2,5 рази;
 • розроблено інноваційні освітні технології;
 • авторські психолого-педагогічні технології працівників Центру використовуються психологічними службами системи освіти України.
 • здійснюється моніторинг ефективності діяльності психологічної служби та соціально-психологічний моніторинг освітніх систем області;
 • апробуються нові напрямки освітніх послуг;
 • організовано діяльність мобільних психологічних пунктів в освітніх округах сільської місцевості;
 • створено єдину інформаційну систему психологічної служби області;
 • за останні 3 роки – понад 40 публікацій у виданнях Всеукраїнського та регіонального рівнів.

Спеціалістами обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти ЗОІППО розроблено наступні технології які отримали підтримку й поширення в області і в Україні:
 • системно-цільовий підхід до організації діяльності шкільного психолога;
 • технологія змістовного моніторингу освітніх систем;
 • технологія корекційної роботи з акцентуйованими підлітками;
 • технологія семестрово-блочно-залікового навчання (гриф МОН України);
 • технологія гнучкої диференціації навчання в школі – система “АЗІМУТ” (внесена в банк даних АПН України)
 • технології особистісно орієнтованого навчання, виховання, управління.
Всі вказані технології ґрунтуються на методології особистісно орієнтованої освіти в контексті якої науковці центру мають більш ніж 50 наукових робіт (зокрема, завідувачем Центру у 2006 році захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук “Особистісно-орієнтована освіта. Соціально-філософський аналіз”). Вказані технології впроваджені в практику роботи кількасот шкіл України, а також в Білорусі і Росії. Матеріали розроблені спеціалістами центру використовуються в освітній діяльності Центрального і регіональних інститутах післядипломної педагогічної освіти, державних та педагогічних Університетах України.