вторник, 27 октября 2015 г.

Обласний науково-методичний Центр психології та соціології освітистворено 19 січня 1995 року (розпорядження Запорізької обласної ради народних депутатів від 19.01.1995 року № 24-р)


Основна мета діяльності

– здійснення аналізу, оцінки, прогнозування та формування освітньої політики в регіоні; ведення банків даних та розгортання єдиної інформаційної системи психологічної служби;
 науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти регіону; 
 участь в експертизі діяльності державних і недержавних соціальних і психологічних служб регіону; 
 координація науково-дослідних, практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби; 
 координація методичних розробок, впровадження досягнень психологічної науки та передового досвіду; 
 забезпечення експертизи діагностичних методик, психокорекційних та реабілітаційних технік і технологій, проведення соціологічних та соціально-психологічних опитувань у навчальних закладах, визначення відповідності здійснення психологічної діяльності в навчальних закладах системи освіти державним вимогам.Науково-дослідна тема Центру: «Становлення і розвиток професійної компетентності  спеціалістів психологічної служби системи освіти області»

Науково-дослідна діяльність Центру згідно повноважень обласної ланки психологічної служби системи освіти передбачає

 1. Дослідження закономірностей розвитку системи освіти регіону;
 2. Розробка соціально-психологічних критеріїв моніторингу освітньої системи та тенденцій її розвитку;
 3. Розробка шляхів та засобів підвищення ефективності системи післядипломної педагогічної освіти та діяльності працівників навчальних закладів і методичних установ, практичних психологів, соціальних педагогів;
 4. Проведення соціально-психологічних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби.
Науково-дослідна діяльність Центру спрямовується також на вирішення актуальних проблем освіти у питаннях психології, соціології, управління, економіки, освітніх технологій. Результати дослідної роботи оформляються у вигляді підсумкових звітів, методичних рекомендацій, статей, збірників, монографій.
Науково-практична діяльність

 передбачає створення і впровадження ефективної системи моніторингу освітньої системи області за різними критеріями і формування комп'ютерного банку даних; координацію науково-дослідних, практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби системи освіти області. Комплексний аналіз розвитку освітнього процесу, науковий прогноз його розвитку є основою консультативної діяльності Центру як відповідної ланки психологічної служби області та структурного підрозділу інституту.

Науково-практична та науково-методична діяльність

Центру включає впровадження досягнень психологічної науки та передового світового та вітчизняного досвіду, розробку і апробацію нових технологій організації та розвитку психологічної служби системи освіти регіону, технологій з методичного, дидактичного та змістовного забезпечення освіти; методичну та інформаційну підтримку практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Експертна функція діяльності

Центру включає експертизу психодіагностичних методик; експертизу і надання дозволу на проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень, результати яких будуть поширюватися на район (місто), або декілька районів області; рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-психологічного змісту, розрахованих на усіх учасників навчально-виховного процесу, які поширюються на район (місто), або декілька районів області; розгляд конфліктних випадків на підставі документів, поданих районними (міськими) психологічними службами (методистами), навчальними закладами, організаціями, фізичними особами; надання рецензії на власні методичні розробки практичних психологів, що пройшли апробацію, та представлення їх науково-методичної і науково-дослідної діяльності для затвердження на засіданнях науково-методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Освітня та консультативна діяльність

Центру включає діяльність по формуванню необхідного рівня компетентності головних адресатів діяльності Центру: керівників установ та закладів освіти, методистів з психологічної служби, практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. У першу чергу це - надання методичних рекомендацій управлінню освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, районним (міським) відділам (управлінням) освіти, методичним установам системи освіти області щодо основних видів діяльності психологічної служби з оптимізації процесу управління та проблеми психологічного забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу. Освітня діяльність Центру є частиною системи безперервної освіти, яку реалізує ЗОІППО. У своїй освітній діяльності Центр співпрацює з відповідними закладами та установами: міськими та районними науково-методичними центрами, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, ПТНЗ тощо.

Просвітницька діяльність

Просвітницька діяльність спрямована на формування суспільної свідомості щодо освіти. Ця діяльність реалізується безпосередньо через просвітницьку та видавничу діяльність Центру як структурного підрозділу інституту, а також через взаємодію працівників Центру з іншими освітніми закладами та засобами масової інформації.

Науково-методична діяльність

Центру є пріоритетною, науково-дослідна робота здійснюється у межах повноважень Центру відповідно до цільових програм, діяльності психологічної служби системи освіти України.

Результати діяльності:

 • кількість спеціалістів служби з 1995 року зросла в 2,5 рази;
 • розроблено інноваційні освітні технології;
 • авторські психолого-педагогічні технології працівників Центру використовуються психологічними службами системи освіти України.
 • здійснюється моніторинг ефективності діяльності психологічної служби та соціально-психологічний моніторинг освітніх систем області;
 • апробуються нові напрямки освітніх послуг;
 • організовано діяльність мобільних психологічних пунктів в освітніх округах сільської місцевості;
 • створено єдину інформаційну систему психологічної служби області;
 • за останні 3 роки – понад 40 публікацій у виданнях Всеукраїнського та регіонального рівнів.

Спеціалістами обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти ЗОІППО розроблено наступні технології які отримали підтримку й поширення в області і в Україні:
 • системно-цільовий підхід до організації діяльності шкільного психолога;
 • технологія змістовного моніторингу освітніх систем;
 • технологія корекційної роботи з акцентуйованими підлітками;
 • технологія семестрово-блочно-залікового навчання (гриф МОН України);
 • технологія гнучкої диференціації навчання в школі – система “АЗІМУТ” (внесена в банк даних АПН України)
 • технології особистісно орієнтованого навчання, виховання, управління.
Всі вказані технології ґрунтуються на методології особистісно орієнтованої освіти в контексті якої науковці центру мають більш ніж 50 наукових робіт (зокрема, завідувачем Центру у 2006 році захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук “Особистісно-орієнтована освіта. Соціально-філософський аналіз”). Вказані технології впроваджені в практику роботи кількасот шкіл України, а також в Білорусі і Росії. Матеріали розроблені спеціалістами центру використовуються в освітній діяльності Центрального і регіональних інститутах післядипломної педагогічної освіти, державних та педагогічних Університетах України.