вторник, 3 марта 2020 г.

Обласний науково-методичний Центр психології та соціології освітистворено 19 січня 1995 року (розпорядження Запорізької обласної ради народних депутатів від 19.01.1995 року № 24-р)


Основна мета діяльності

– здійснення аналізу, оцінки, прогнозування та формування освітньої політики в регіоні; ведення банків даних та розгортання єдиної інформаційної системи психологічної служби;
 науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти регіону; 
 участь в експертизі діяльності державних і недержавних соціальних і психологічних служб регіону; 
 координація науково-дослідних, практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби; 
 координація методичних розробок, впровадження досягнень психологічної науки та передового досвіду; 
 забезпечення експертизи діагностичних методик, психокорекційних та реабілітаційних технік і технологій, проведення соціологічних та соціально-психологічних опитувань у навчальних закладах, визначення відповідності здійснення психологічної діяльності в навчальних закладах системи освіти державним вимогам.Науково-дослідна тема Центру: «Становлення і розвиток професійної компетентності  спеціалістів психологічної служби системи освіти області»

Науково-дослідна діяльність Центру згідно повноважень обласної ланки психологічної служби системи освіти передбачає

 1. Дослідження закономірностей розвитку системи освіти регіону;
 2. Розробка соціально-психологічних критеріїв моніторингу освітньої системи та тенденцій її розвитку;
 3. Розробка шляхів та засобів підвищення ефективності системи післядипломної педагогічної освіти та діяльності працівників навчальних закладів і методичних установ, практичних психологів, соціальних педагогів;
 4. Проведення соціально-психологічних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби.
Науково-дослідна діяльність Центру спрямовується також на вирішення актуальних проблем освіти у питаннях психології, соціології, управління, економіки, освітніх технологій. Результати дослідної роботи оформляються у вигляді підсумкових звітів, методичних рекомендацій, статей, збірників, монографій.
Науково-практична діяльність

 передбачає створення і впровадження ефективної системи моніторингу освітньої системи області за різними критеріями і формування комп'ютерного банку даних; координацію науково-дослідних, практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби системи освіти області. Комплексний аналіз розвитку освітнього процесу, науковий прогноз його розвитку є основою консультативної діяльності Центру як відповідної ланки психологічної служби області та структурного підрозділу інституту.

Науково-практична та науково-методична діяльність

Центру включає впровадження досягнень психологічної науки та передового світового та вітчизняного досвіду, розробку і апробацію нових технологій організації та розвитку психологічної служби системи освіти регіону, технологій з методичного, дидактичного та змістовного забезпечення освіти; методичну та інформаційну підтримку практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Експертна функція діяльності

Центру включає експертизу психодіагностичних методик; експертизу і надання дозволу на проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень, результати яких будуть поширюватися на район (місто), або декілька районів області; рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-психологічного змісту, розрахованих на усіх учасників навчально-виховного процесу, які поширюються на район (місто), або декілька районів області; розгляд конфліктних випадків на підставі документів, поданих районними (міськими) психологічними службами (методистами), навчальними закладами, організаціями, фізичними особами; надання рецензії на власні методичні розробки практичних психологів, що пройшли апробацію, та представлення їх науково-методичної і науково-дослідної діяльності для затвердження на засіданнях науково-методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Освітня та консультативна діяльність

Центру включає діяльність по формуванню необхідного рівня компетентності головних адресатів діяльності Центру: керівників установ та закладів освіти, методистів з психологічної служби, практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. У першу чергу це - надання методичних рекомендацій управлінню освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, районним (міським) відділам (управлінням) освіти, методичним установам системи освіти області щодо основних видів діяльності психологічної служби з оптимізації процесу управління та проблеми психологічного забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу. Освітня діяльність Центру є частиною системи безперервної освіти, яку реалізує ЗОІППО. У своїй освітній діяльності Центр співпрацює з відповідними закладами та установами: міськими та районними науково-методичними центрами, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, ПТНЗ тощо.

Просвітницька діяльність

Просвітницька діяльність спрямована на формування суспільної свідомості щодо освіти. Ця діяльність реалізується безпосередньо через просвітницьку та видавничу діяльність Центру як структурного підрозділу інституту, а також через взаємодію працівників Центру з іншими освітніми закладами та засобами масової інформації.

Науково-методична діяльність

Центру є пріоритетною, науково-дослідна робота здійснюється у межах повноважень Центру відповідно до цільових програм, діяльності психологічної служби системи освіти України.

Результати діяльності:

 • кількість спеціалістів служби з 1995 року зросла в 2,5 рази;
 • розроблено інноваційні освітні технології;
 • авторські психолого-педагогічні технології працівників Центру використовуються психологічними службами системи освіти України.
 • здійснюється моніторинг ефективності діяльності психологічної служби та соціально-психологічний моніторинг освітніх систем області;
 • апробуються нові напрямки освітніх послуг;
 • організовано діяльність мобільних психологічних пунктів в освітніх округах сільської місцевості;
 • створено єдину інформаційну систему психологічної служби області;
 • за останні 3 роки – понад 40 публікацій у виданнях Всеукраїнського та регіонального рівнів.

Спеціалістами обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти ЗОІППО розроблено наступні технології які отримали підтримку й поширення в області і в Україні:
 • системно-цільовий підхід до організації діяльності шкільного психолога;
 • технологія змістовного моніторингу освітніх систем;
 • технологія корекційної роботи з акцентуйованими підлітками;
 • технологія семестрово-блочно-залікового навчання (гриф МОН України);
 • технологія гнучкої диференціації навчання в школі – система “АЗІМУТ” (внесена в банк даних АПН України)
 • технології особистісно орієнтованого навчання, виховання, управління.
Всі вказані технології ґрунтуються на методології особистісно орієнтованої освіти в контексті якої науковці центру мають більш ніж 50 наукових робіт (зокрема, завідувачем Центру у 2006 році захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук “Особистісно-орієнтована освіта. Соціально-філософський аналіз”). Вказані технології впроваджені в практику роботи кількасот шкіл України, а також в Білорусі і Росії. Матеріали розроблені спеціалістами центру використовуються в освітній діяльності Центрального і регіональних інститутах післядипломної педагогічної освіти, державних та педагогічних Університетах України.


понедельник, 4 февраля 2019 г.

Навчальна література МОН

Перелік навчальної літератури,
рекомендованої Міністерством освіти і науки України
для використання у закладах загальної середньої освіти
та дошкільних навчальних закладах

від листопада 2018 р.

Автор
Назва
Видавництво
1.
Дорожко І.І., Туріщева Л.В.
Методичні рекомендації для психологів і вчителів початкової школи «Азбука творчості»
ФОПБровін О.В. Харків 2017
2.
Кудря О. П.
Навчальнийпосібник «Гімнастика для мозку»
Київ 2017
3
Авер’янова А.М. Авер’янов В.П
Корекційно-розвивальна тренінгова програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напрямку «Ментальний тренажер»

4.
Киричук В.О.
Рукопис комп’ютерної програми діагностично-проектувального комплексу − сервіс «Універсал-онлайн»

5.
Смотрін В.О., Киричук В.О.
«Персонал 9.27» «Універсал 3.44»

6.
Черниш О.С.
Програма «Розвиток творчої обдарованості учнів сучасної школи шляхом формування навичок емоційно-вольової саморегуляції»

7
Найдьонова Л.А.,
Череповська Н.І., Вознесенська О.Л., Чаплінська Ю.С., Бондаренко Н.Л., Дятел Н.Л., Обухова Н.О.
Програма медіа освітнього курсу за вибором для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти «МЕДІАКУЛЬТУРА»

8.
КравецьСвітлана
Романкова Лілія
Програма з позашкільної освіти дослідно–експериментального напряму «Психологія»

9.
Руденко Т.
Каплуненко Я.
Вертинська О.
Романцова Т.
Компютерна програма «Компютеризований профорієнтаційний комплекс тестування «ПРОФОРІЄНТАТОР UA»

10.
Центр «Розвиток КСВ»
Воропай О.В.,
Деркач Т.Л.,Саприкіна М.А.
КУРС ЗАНЯТЬ «БЕСІДИ ПРО КАР’ЄРУ»